Algemene verkoopvoorwaarden ELTRA NV KBO BE404.637.577

1 Algemeen

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen van koper evenals op offertes, orderbevestigingen, facturen en andere documenten van Eltra en overeenkomsten tussen koper en Eltra. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn ook te terug te vinden op www.eltra.be

1.2 Algemene voorwaarden van koper die afwijken van deze verkoopvoorwaarden van Eltra zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Eltra, tenzij in het geval Eltra deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden, van een offerte, orderbevestiging of overeenkomst waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, onrechtmatig, nietig of niet afdwingbaar is, dan zal deze in de mate van het mogelijke vervangen worden door een rechtsgeldige, wettelijke en toepasselijke bepaling die de oorspronkelijke bedoelingen het best weerspiegelt, terwijl de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden overeind blijven.

1.4 Indien deze algemene verkoopvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

2 Catalogi

De inhoud van catalogi van Eltra is niet alles omvattend en de daarin opgenomen gegevens zoals maar niet beperkt tot maten, artikelen, prijzen, eigenschappen, voorstellingen, capaciteiten zijn indicatief en niet bindend in hoofde van Eltra. De inhoud van de catalogi en daarin opgenomen gegevens kunnen worden gewijzigd door Eltra zonder voorafgaande verwittiging.

3 Offertes van Eltra – Bestellingen van koper – orderbevestigingen van Eltra.

3.1 Offertes van Eltra zijn bindend voor de opgegeven duurtijd ervan (geldigheidsdatum). Bij gebreke aan expliciete vermelding van een geldigheidsduur in de offerte, is deze slechts 10 werkdagen

3.2 Een bestelling van koper, al of niet volgend op een offerte van Eltra, wordt door deze laatste nog eens bevestigd bij wijze van orderbevestiging, tenzij Eltra hiervan afziet.

3.3 Bij verschil tussen de bestelling van koper en de orderbevestiging of offerte van Eltra is uitsluitend de offerte of orderbevestiging van Eltra bindend.

4 Prijzen – prijswijzigingen -betaling

4.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn opgegeven prijzen voor goederen exclusief vervoerskosten, BTW, heffingen van welke aard ook, invoerrechten geldende in het land van bestemming/ontvangst.

4.2 Eltra  is gerechtigd haar prijzen te allen tijde aan te passen. Dergelijke prijswijzigingen hebben geen invloed op offertes waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken en op lopende overeenkomsten met koper.Prijswijzigingen door Eltra op lopende offertes en bestaande overeenkomsten met koper zijn wel mogelijk indien Eltra dergelijke prijswijziging kan verantwoorden aan de hand van objectief aantoonbare parameters van de productie dan wel logistieke keten die een invloed hebben op de eerder  opgegeven  prijzen, zoals maar niet beperkt tot wijziging van de kostprijs van benodigde (grond)stoffen,  loonkost, transport, energieprijs e.d.m. die Eltra zelf ondergaat of die door toeleveranciers/fabrikanten van de goederen hetzij logistieke partners aan Eltra worden doorgerekend.  In dergelijk geval zullen de eerder opgegeven prijzen proportioneel worden aangepast in functie van het aandeel van de gewijzigde objectieve parameter in de eerder opgegeven prijs en mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving ervan door Eltra aan koper.

4.3 Kortingen gelden enkel voor de verkoop waarvoor ze werd toegekend. Kortingen, eenmalig en zelfs repetitieve, doen geen verworven recht ontstaan in hoofde van koper voor toekomstige bestellingen.

4.4 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn facturen van Eltra contant betaalbaar op haar zetel.

4.5 In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag is koper zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 Euro ten titel van schadevergoeding. Verder is er een nalatigheidintrest verschuldigd vanaf de vervaldag, gelijk aan 1% per begonnen maand. Ook worden alle andere nog niet vervallen facturen of nog te factureren bedragen opeisbaar en is Eltra gerechtigd verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten.

4.6 Protest m.b.t. de facturen van Eltra dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 7 werkdagen na factuurdatum.

5 Levering – leveringsmodaliteiten en risico-overdracht

5.1 Levertermijn: Tenzij anders expliciet schriftelijk is overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen indicatief en niet bindend in hoofde van Eltra.

5.2 Plaats levering en wijze levering: Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de goederen geleverd en ter beschikking gesteld van koper in de magazijnen van Eltra of door afgifte ervan in de magazijnen van Eltra aan een vervoerder of expediteur. Koper is gehouden tot in ontvangstname van de goederen binnen de vijf werkdagen na melding van Eltra dat de goederen ter beschikking zijn. In geval van niet inontvangstname binnen de vijf werkdagen, is koper een opslagkost verschuldigd gelijk aan 1% van de koopsom per begonnen maand en met een maximum van de waarde van de goederen.

5.3 Koper is verder tevens als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten en risico’s verbonden aan het laden en vervoeren en uitklaren van de geleverde goederen tot aan de gewenste bestemming.

5.4 De geleverde goederen blijven eigendom van Eltra tot volledige betaling door koper van de volledige koopsom, intresten en kosten. Niettemin gaat het risico met betrekking tot de goederen over op het moment van levering.

5.5 Eltra is gerechtigd tot gedeeltelijke leveringen, indien niet alle verkochte goederen voorradig of beschikbaar zijn.

6 Klachten – Aansprakelijkheid – Garantie.

6.1 Zichtbare gebreken en non conformiteiten. Koper dient de  geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Hij heeft de mogelijkheid de goederen op voorhand te controleren in de magazijnen van Eltra zonder dat Eltra verplicht is hem daartoe uit te nodigen. Na vertrek uit de magazijnen van Eltra geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de koper aanvaard en kan geen klacht wegens niet conformiteit en/of zichtbare gebreken van welke aard ook, meer worden aanvaard door Eltra.

6.2 Verborgen gebreken en verborgen non conformiteiten. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken of verborgen non-conformiteiten dienen schriftelijk te worden ingediend Eltra binnen de 8 werkdagen na ontdekking ervan, doch uiterlijk binnen de 12  maanden na de levering. Koper moet de gebrekkige goederen sowieso ter beschikking houden van Eltra.

6.3 In ieder geval is de garantieverplichting in hoofde van Eltra ten allen tijde beperkt tot de door de producent van de te leveren goederen gegeven garantie. Dergelijke garantie  is enkel toepasselijk in geval van juist gebruik van de geleverde goederen in normale omstandigheden en conform de gebruiksaanwijzing/handleiding.

6.4 Behoudens in geval van opzet hetzij zware fout in hoofde van Eltra is bewezen, is de aansprakelijkheid van Eltra ten aanzien van de koper te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de verkochte goederen zoals vermeld op de factuur, met expliciete uitsluiting van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de) montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie.

7 Overmacht-hardship.

7.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst(en) of levering van goederen door omstandigheden buiten de wil van Eltra onmogelijk is, is Eltra gerechtigd om, zolang de overmachtssituatie duurt, haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Onder overmacht dient onder meer begrepen te worden: staking of lock-out, in- of uitvoerverbod van verkochte goederen, brand, oorlog, pandemie, lockdown, epidemie, natuurrampen, overstroming of wateroverlast, beslissingen van overheidswege, onbeschikbaarheid van de goederen ingevolge een overmachtsituatie bij toeleverancier/fabrikant van Eltra of ingevolge een onvoorzienbare omstandigheid die niet aan Eltra of diens fabrikant/toeleverancier toerekenbaar is. Overeengekomen leverings-en uitvoeringstermijnen zullen verlengd worden met de duur van de overmachtssituatie. Indien nodig zullen partijen ter goeder trouw een nieuwe uitvoeringstermijn overeenkomen. Indien een overmachtssituatie ononderbroken langer dan 4 maanden aanhoudt, zijn  Eltra en/of koper gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er sprake kan zijn van enige schadevergoeding.

7.2 Hardship: Onder hardship event(s) wordt verstaan: elke onvoorzienbare omstandigheid buiten de wil om van Eltra die niet redelijkerwijs voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en die de uitvoering van de overeenkomst door Eltra uitermate bemoeilijkt waardoor er een onevenwicht ontstaat in de overeenkomst en er van Eltra redelijkerwijs niet gevraagd kan worden onder dezelfde contractvoorwaarden verder te handelen, zoals bv muntontwaarding, onvoorziene plotse schaarste aan materialen of aan transportmogelijkheden die import/vervoer van goederen ernstig bemoeilijken en kostprijzen buitensporig verhogen. Indien er zich een hardship event voordoet, zal Eltra koper hiervan schriftelijk in kennis stellen en om een heronderhandeling verzoeken van de bestaande overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe dergelijke  onderhandeling te goede trouw aan te gaan en  bij gebreke aan een succesvolle heronderhandeling binnen de 35 werkdagen na kennisgeving aan koper van het hardship event, zal Eltra gerechtigd zijn de bestaande overeenkomst kosteloos te beëindigen.

8 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

8.1 De totstandkoming, geldigheid en uitvoering van overeenkomsten tussen koper en Eltra en geschillen daaromtrent worden beheerst door het Belgisch recht.

8.2 Voor eventuele geschillen tussen partijen zijn naar keuze van eiser de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.